خاکبرداری ساختمان

چند سال گذشته با افزايش تراكم و تعداد طبقات و نياز به تأمين پاركينگ در ساختمان ها عمق گودبرداري وخاکبرداری ساختمان ها افزایش پیدا کرده است اما هنز در پروژه های و خاکبرداری ساختمان ها از همان روش هاي سنتي كه در گودبرداری های كم عمق گذشته استفاده مي شده ، استفاده مي کنند. متأسفانه بسياري فكر مي كنند كه به كاربردن موارد ايمني لازم در گودبرداري و خاکبرداری ساختمان ها هزينه و زمان بيهوده اي را به كار اضافه مي كند ، در حاليكه گودبرداري و خاکبرداری ساختمان ها جزء موارد پيچيده و بسيار خطرناك مهندسي محسوب مي شود و بويژه در خاکبرداری ساختمان با عمق بیشتر نيازمند بررسي هاي دقیقتر نظارت و صرف وقت و هزينه قابل ملاحظه اي است تا جان و مال مردم از اينطريق به خطر نيافتد .
با اين حال عدم آشنايي به اصول فني ، سهل انگاري و يا سودجويي غيرمسئولانه منجر به ايجاد حادثه مي شود .
بايد توجه داشت كه اگر ديواره پروژه گودبرداري وخاکبرداری ساختمان ها بلافاصله پس از خاكبرداري پايدار بماند هيچ دليلي ندارد كه در روزهاي بعد يا حتي ساعات بعد هم اين پايداري باقی بماند.
در نتيجه انجام خاکبرداری ساختمان ها بايد به روشهاي فني و با رعايت اصول مهندسي و ايمني انجام گیرد و در صورت نیاز حفاظت كافي ديواره ها انجام بگیرد .