خاکبرداری و گودبرداری ساختمان

خاکبردار و گودبرداري ساختمان يكي از كارهاي سخت و خطرناك مهندسي عمران به حساب مي رود كه به منظور امنیت انسان هاي داخل و خارج از گودبرداری ، ساختمان هاي اطراف و فراهم آوردن شرايط ايمنی باید ديواره هاي آن بوسيله سازهاي نگهبان مهار و پايدار سازي گردد .
سازه هاي نگهبان انواع مختلفي دارد كه با توجه به نوع خاك ، عمق گودبرداري وخاکبرداری و مقاومت ساختمان هاي مجاور گودبرداری انتخاب و توسط افراد متخصص پروژه هاي گودبرداري وخاکبرداری ساختماني كه هريك وظیفه معینی دارند اجرا و توسط اشخاص و سازمان هاي ذيصلاح نظارت مي شود .
اجراي عمليات گودبرداري نيازمند بكارگيري تمهيداتي در حين ، قبل و بعد از انجام كار مي باشد كه بكارگيري آنها مي تواند از بروز حادثه در پروژه های خاکبرداری و گودبرداری ساختمان جلوگيري كند .