مقررات ملی ساختمان

: شنبه 20 دی 1393
مقررات ملی ساختمان

مقررات ملي ساختمان

آدرس وب سایت سازمان

دفتر امور مقررات ملي ساختمان يكي از دفاتر وزارت راه و شهرسازي است كه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي آن تأسیس شده است.

www.inbr.ir