وزارت راه و شهرسازی

: چهارشنبه 24 دی 1393
وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

آدرس وب سایت سازمان

از اهداف این سازمان  می توان به الف) زمینه‌سازی برای متمرکز ساختن و هماهنگ نمودن و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی ب) توسعه و گسترش پژوهش در زمینه فناوری اطلاعات حمل و نقل، شهرسازی و معماری، ساختمان و مسکن پ) ارتقای کیفیت در امور ساخت و ساز، حمل و نقل، شهرسازی، معماری و ساختمان و مسکن و خطر زلزله از طریق انجام طرح‌های پژوهشی کاربردی ت) ترویج و انتشار نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های مرکز به منظور ارتقاء طرح علمی جامعه مهندسی اشاره نمود.

 

www.bhrc.ac.ir